Én vagyok, Én így látom

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a www.itsme.hu oldalra terjed ki. A nyilatkozat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik felek kampányaihoz, marketing célú megjelenéseihez kapcsolódnak.

A Weboldal, valamint a Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll, és valamennyi szerzői vagyoni jog, valamint az adatbázis előállítóját megillető jogok a Szolgáltatót illetik meg. Ennek megfelelően a Weboldal, illetve a Szolgáltatások egészének és egyes részeinek valamennyi felhasználásához (a Weboldal képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a magáncélú másoláson kívül) a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

A Szolgáltatás

 1. A Szolgáltatás elsődleges célja írások, publikációk és audiovizuális anyagok hozzáférhetővé tétele a Weboldal célközönségét, a Felhasználókat foglalkoztató témakörökben.
 2. A Szolgáltató jogosult a Weboldal bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és tartalmát is beleértve – saját döntésétől függően, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, megszüntetni vagy átalakítani.
 3. A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni, ill. használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen adatkezelési nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a Felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.

Szolgáltatások

Hírlevél

A Szolgáltató hírlevelére a nevét és az e-mail címét megadva tud feliratkozni. A hírlevélre feliratkozó Felhasználók részére a Szolgáltató a Weboldalon megjelenő tartalmakkal, a Szolgáltató által szervezett rendezvényekkel, ajánlatokkal, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat illetve az azokhoz való hozzáférés lehetőségét juttatja el e-mail útján.

A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni az contact@itsme.hu e-mail címre küldött levélben.

Kommentek és felhasználói tartalmak

A Felhasználók jogosultak a Weboldalon megjelenő minden olyan tartalomhoz hozzászólni, ahol erre a Szolgáltató lehetőséget biztosít. A hozzászólásoknak azonban minden esetben meg kell felelniük az alább részletezett Moderálási elveknek, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult az adott hozzászólást törölni, vagy súlyos vagy ismételt szabálysértés esetén a Felhasználó aktivitását korlátozni vagy a regisztrációját törölni.

A Felhasználók beküldhetik saját írásaikat a Szolgáltatóhoz abból a célból, hogy azok a Weboldal „Én vagyok” rovatában megjelenjenek.

A Felhasználó a tartalom Weboldalon történő közzétételével, valamint a „Ti írtátok” című rovatba történő beküldésével szavatolja, hogy az általa a Weboldalon közzétett, illetve beküldött bármilyen tartalom (pl. szöveg, fénykép, grafika stb.) harmadik személy jogát – így különösen személyhez fűződő jogát vagy szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogát – nem sérti. A Felhasználó teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben, ha bármely harmadik személy a Felhasználó által közzétett, illetve beküldött tartalmakkal összefüggésben igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben.

A Felhasználó a tartalom Weboldalon történő közzétételével, valamint az „Én vagyok” című rovatba történő beküldésével időbeli és területi korlátozás nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak arra, hogy az általa közzétett, illetve beküldött tartalmat a Weboldalon felhasználói tartalomként hozzáférhetővé tegye, más művekkel összekapcsolja, azt – szükség esetén – a Moderálási elveknek megfelelően megváltoztassa vagy törölje, a Weboldalon történő közzététel céljából vagy egyébként archiválási céllal bármilyen adathordozón rögzítse. Felhasználó szavatolja, hogy a felhasználási engedély adására jogosult.

A Szolgáltató a felhasználói tartalmakat a Felhasználó által megadott névvel jeleníti meg.

Nyereményjátékok

A Szolgáltató által a Weboldalon meghirdetett nyereményjátékokon az adott nyereményjáték szabályzatban megjelölt Felhasználók jogosultak részt venni és a nyertes a Szolgáltató által a szabályzatban megjelölt módon kerül kiválasztásra.

Moderálási elvek

Nem engedélyezettek az alábbiak:

Felhasználó név (becenév) választáskor:

 • obszcén, vulgáris nevek használata
 • bármilyen módon faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértő nevek használata

 Flood:

 • ugyanazon hozzászólás egymás után többszöri bemásolása egy cikkhez kapcsolódóan
 • ugyanazon hozzászólás bemásolása több cikkhez
 • hosszú szövegek céltalan bemásolása
 • minden olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a hozzászólásokra szolgáló felület méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát
 • szövegnélküli (üres) vagy értelmetlen hozzászólás

 A hozzászólás tartalma tekintetében:

 • a kulturált társalgást szembeötlően zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő hozzászólások
 • ha a hozzászólás jogszabályba ütközik
 • ha a hozzászólás jogszabálysértésre buzdít
 • ha a hozzászólás bármilyen módon sért faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozást
 • tilos a fórumon bárkinek – vagy bármely embercsoport tagjának – az emberi méltóságát megsérteni. Kifejezetten tilos a nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéleteknek, és megkülönböztetéseknek – akár burkolt formában is – a fórumon hangot adni.
 • tilos bármilyen olyan tartalom Felhasználó általi közzététele a Weboldalon, amely nyíltan vagy burkoltan más weboldal, személy, szervezet, szolgáltatás vagy üzlet reklámozását szolgálja,
 • tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső magatartásra felbujtó, ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek elküldése. Az ilyen szöveges/képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak bemutatása is tiltott
 • tilos warez linkeket, szoftver-kulcsokat, szériaszámokat és crackeket, illetve ezekre vonatkozó információkat közzétenni, megvitatni
 • a Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmakat, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit sértheti, vagy egyébként a Weboldalra, vagy a Szolgáltatásokra vonatkozóan becsmérlő,
 • a Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmat, amely harmadik személy üzleti érdekeit, személyhez fűződő vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogát sérti.

 Moderátori szankciók:

 • törlés: a Moderálási alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek
 • javítás: a kifogásolható rész törlésre kerül a hozzászólásból
 • a Felhasználó letiltása, regisztrációjának törlése a Moderálási elvek súlyos vagy ismételt megszegése esetén
 • IP cím letiltása a Moderálási elvek ismételt súlyos megsértése esetén

A moderátori döntéssel szembeni kifogását a Felhasználó az  contact@itsme.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal terjesztheti elő.

Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a Weboldalon közzétett valamely tartalom szellemi alkotásaihoz fűződő jogait sérti, a jogsértést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az contact@itsme.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal hozhatja a Szolgáltató tudomására és kérheti, hogy a jogsértő tartalmat a Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény 13. §-a szerinti eljárás keretében távolítsa el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.

Adatkezelés, adatvédelem:

Az Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1993. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 1994. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

www.itsme.hu oldal tartalma regisztráció, adatszolgáltatás nélkül megtekinthető.